Κάρτα ανεργίας και τακτική επιδότηση ανεργίας

Συντάκτης Ειρήνη Κατσιλίδου, Κοινωνική λειτουργός, Επιστημονικός συνεργάτης ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Εισαγωγή

Άνεργος θεωρείται όποιος μετά τη λύση ή τη λήξη μιας εργασιακής σχέσης αναζητεί εργασία, αποδέχεται να απασχοληθεί σε εργασία που του προσφέρεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στον ευρύτερο επαγγελματικό του κλάδο ή δέχεται να παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και γενικά επωφελείται από κάθε δυνατότητα για απασχόληση (Ν. 1545/1985  άρθρ. 3 παρ. 1).

Για την αντιμετώπιση της ανεργίας  εφαρμόζονται ενεργητικές και παθητικές πολιτικές. Οι ενεργητικές πολιτικές αποσκοπούν  στην εξάλειψη  των αιτιών της  ανεργίας  και περιλαμβάνουν  προγράμματα κατάρτισης,   δημιουργίας    νέων   θέσεων    εργασίας,    συμβουλευτικής,   ενίσχυσης    επιχειρήσεων κ.ά.  Οι παθητικές  πολιτικές1   καταπολέμησης  της  ανεργίας   αφορούν   κρατικές  παρεμβάσεις   που πραγματοποιούνται αφού έχει ήδη επέλθει ο κίνδυνος της ανεργίας  και αποσκοπούν στην άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών από την επέλευση αυτού του κινδύνου μέσω της εισοδηματικής ενίσχυσης των ανέργων με την καταβολή επιδόματος. Για τη λήψη του επιδόματος (τακτική επιδότηση) απαραίτητη προϋπόθεση  είναι η υπαγωγή στην ασφάλιση ανεργίας του ΟΑΕΔ.

1    Εγγραφή στα  μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

 

1.1  Ασφάλιση ανεργίας του  ΟΑΕΔ

Στην ασφάλιση ανεργίας του ΟΑΕΔ υπάγονται τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν  με αμοιβή, κατά κύριο επάγγελμα, εξαρτημένη εργασία (με σχέση εργασίας  ορισμένου ή αορίστου χρόνου), εφόσον  έχουν ασφαλιστεί κατά της ασθένειας  σε οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης (Ν. 2961/1954  άρθρ. 11 παρ. 1), έχουν ηλικία τουλάχιστον 15 ετών και δεν έχουν υπερβεί το 74ο έτος της ηλικίας τους. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εγγραφή  στο μητρώο ανέργων  ατόμων ηλικίας άνω των 74 ετών για τη διεκδίκηση του επιδόματος ανεργίας.

Επίσης, στα μητρώα του ΟΑΕΔ μπορούν  να εγγραφούν  ελεύθεροι  επαγγελματίες  που έχουν  κάνει διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας καθώς και ιατροί, μηχανικοί, φαρμακοποιοί, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα.

 

1.2  Κάρτα  ανεργίας

Στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 15-74 ετών το οποίο α) δεν έχει εργασία, β) αναζητά ενεργά απασχόληση, γ) είναι διαθέσιμο στην αγορά εργασίας και δ) δεν είναι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας.2

Σημαντική παράμετρος  (άρθρ.  56 του Ν.4430/2016)  όσον αφορά  την ιδιότητα του ανέργου  είναι η διατήρησή της για όσους  εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ προτίθενται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης (σπουδαστές ΙΕΚ ή καταρτιζόμενοι σε ΚΕΚ). Ο χρόνος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης γι’ αυτή την κατηγορία μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον:

•      είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για διάστημα ενός τετραμήνου πριν από την υπαγωγή τους στο ως άνω πρόγραμμα·

•  δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ πριν από την έναρξή του·

•      έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

•      Η εγγραφή  στα μητρώα του ΟΑΕΔ και η έκδοση κάρτας ανεργίας  περιλαμβάνει δικαιώματα και παροχές  προς τους ανέργους  όπως:

•      δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας σε περίπτωση απόλυσης και αν διαπιστωθεί ότι ο απολυθείς άνεργος  πληροί τις προϋποθέσεις προς επιδότηση.

•      Υπόδειξη και παραπομπή σε θέση εργασίας  αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κενή θέση ανάλογη των προσόντων του στο επάγγελμα στο οποίο ενδιαφέρεται να απασχοληθεί ο άνεργος.

•  Υπόδειξη και παραπομπή σε προγράμματα κατάρτισης/απασχόλησης.

•      Διερεύνηση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών κατά τη συνέντευξη  με εξειδικευμένο υπάλληλο (εξατομικευμένη προσέγγιση).3

1 Παπαδόγαμβρος, Β. (επιμ.) (2008). Πολιτικές και προγράμματα απασχόλησης. Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

 

2 Εξαιρούνται οι φοιτητές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που μπορούν να εγγράφονται  ως άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ λόγω της εξ αποστάσεως φοίτησης, κατά την οποία δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του φοιτητή σε κάποιο εργαστήριο σπουδών ή αίθουσα διδασκαλίας σε εργάσιμες μέρες  και ώρες,  και κατά συνέπεια ο φοιτητής αυτός μπορεί να είναι διαθέσιμος στην αγορά εργασίας.

1.3  Δικαιολογητικά για την  έκδοση κάρτας ανεργίας

Η εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΔ πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο άνεργος  σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του, ενώ για την εγγραφή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

•      Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας  εισοδήματος  ή, ελλείψει αυτού,  αντίγραφο κατατεθειμένης   δήλωσης   φορολογίας   εισοδήματος   (Ε1). Οι  άνεργοι   που  εμφανίζονται  ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου υπό την προστασία του οποίου τελούν, καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση  του λόγου  εξάρτησης,  όπου  αυτό απαιτείται. Για όσους  φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι  σε υποβολή δήλωσης  φορολογίας  εισοδήματος  απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου  υποδείγματος   υπεύθυνης   δήλωσης  του  Ν.  1599/1986,   η  οποία  θα  φέρει  τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

•      Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή  εταιρείας  σταθερής   τηλεφωνίας  ή  αντίγραφο  συμφωνητικού  μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ.

•  Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο κ.λπ.).

•  Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

•  Άδεια διαμονής ή εργασίας σε ό,τι αφορά τους ανέργους  πολίτες υπηκόους τρίτων χωρών.4

•      Η υπηρεσία  (ΚΠΑ2) διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει οποιοδήποτε  δικαιολογητικό θεωρείται απαραίτητο κατά την κρίση της για τον έλεγχο ανεργίας.

3 Η εξατομικευμένη προσέγγιση είναι μια διαδικασία η οποία βασίζεται στη μοναδικότητα κάθε ατόμου που αναζητά εργασία  και η οποία προέρχεται  από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα,  την επαγγελματική του εμπειρία, τις ιδιαιτερότητες, τις γνώσεις και δεξιότητές του. Κατά συνέπεια, η διερεύνηση  αυτών των στοιχείων καθώς και η σύνταξη του ατομικού σχεδίου δράσης οδηγεί σε διαφορετικές –ανάλογες με το προφίλ κάθε ανέργου– δράσεις,  ενώ διευκολύνει την άμεση και επιτυχή σύζευξη των καταγεγραμμένων ανέργων με τις ανάλογες θέσεις εργασίας που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις.

4 Οι πολίτες τρίτων χωρών πρέπει να έχουν τα νόμιμα έγγραφα  για την είσοδο και διαμονή στη χώρα και η άδεια διαμονής να επιτρέπει την απασχόλησή τους.

 

1.4  Ανανέωση κάρτας ανεργίας

Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης). Μέσω του εγγράφου  αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να  κάνει  την εγγραφή  του  στο Πληροφοριακό  Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices  IIS

– Ανανέωση δελτίου ανεργίας) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.  Η ανανέωση της κάρτας ανεργίας  γίνεται μόνο μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και μέσω ΚΕΠ και ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν και μετά την αναγραφόμενη  ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου ανεργίας. Μετά την παρέλευση των 5 ημερών το δελτίο ανεργίας διαγράφεται αυτόματα από το μηχανογραφικό  σύστημα του Οργανισμού και ο πολίτης χρειάζεται να προβεί  σε έκδοση νέου δελτίου ανεργίας.  Το δελτίο ανεργίας  ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή  ή την τελευταία ανανέωση αυτού, οπότε και πρέπει να ανανεωθεί. Το ίδιο ισχύει και για τους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας για τρεις μήνες μετά τη λήξη της επιδότησής τους.

 

2   Τακτική  επιδότηση ανεργίας

2.1  Αποδέκτες του  επιδόματος ανεργίας

Αποδέκτες της παραπάνω εισοδηματικής ενίσχυσης είναι μισθωτοί, ασφαλισμένοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε, όπως είναι η περίπτωση της σύμβασης ορισμένου χρόνου,  είτε  καταγγέλθηκε  από  τον  εργοδότη.  Για την επιδότηση  ανεργίας  είναι απαραίτητο  να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

•  η ιδιότητα του ανέργου σε σχέση με την τακτική επιδότηση ανεργίας,

•  η ικανότητα προς εργασία,

•  η προσφορά και η διαθεσιμότητα προς εργασία,

•  ο χρόνος  ασφάλισης,

• οι διαδικαστικές προϋποθέσεις.

 

2.2  Ειδικές κατηγορίες αποδεκτών

Οι εργαζόμενοι  σε επιχειρήσεις  που λειτουργούν  εποχιακά  δικαιούνται την επιδότηση ανεργίας  με ειδικές  χρονικές  προϋποθέσεις (Ν. 1545/1985  άρθρ.  4 παρ. 2, άρθρ.  24 του Ν. 1836/1989,  όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρ. 4 του Ν. 2434/1996 και με το άρθρ. 31 του Ν. 4144/2013).

Οι εποχιακά εργαζόμενοι ανήκουν ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες:

•  απασχολούμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα

•  αλιεργάτες που απασχολούνται σε μηχανοκίνητα μέσα αλιείας

•  εργάτες σε σμυριδωρυχεία

•  απασχολούμενοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ για εποχιακές ανάγκες

•      οι οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, υδραυλικοί και οι υπεργολάβοι  οικοδομικών έργων (ειδικό καθεστώς επιδότησης).

2.3  Εξαιρούμενα πρόσωπα

Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΟΑΕΔ οι εξής κατηγορίες εργαζομένων:

•      Τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι δημόσιων νομικών προσώπων (Ν. 2961/1954  άρθρ. 12 παρ. 1 εδ. ε, όπως ισχύει).

•      Ελεύθεροι  επαγγελματίες  ή επαγγελματίες  που  έχουν  άδεια  ασκήσεως  επαγγέλματος  ή είναι επιχειρηματίες και ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ, τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (άρθρ. 3 παρ. 2 εδ. α του Ν. 1545/1985).

•      Απασχολούμενοι κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες που δεν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν. 1545/1985 άρθρ. 3 παρ. 2 εδ. β).

•  Όσοι αμείβονται με το «εργόσημο».

•      Συνταξιούχοι του Δημοσίου ή οποιουδήποτε  συνταξιοδοτικού οργανισμού  κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

•  Πολίτες τρίτων χωρών χωρίς άδεια διαμονής και άδεια εργασίας σε ισχύ.

 

2.4  Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας

Για τη χορήγηση  της  τακτικής επιδότησης  ανεργίας  στους  δικαιούχους  απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

•  να είναι ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ·

•  να έχει προηγηθεί καταγγελία σύμβασης εργασίας (όχι οικειοθελής αποχώρηση) ή

•  να έχει προηγηθεί λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου (όχι οικειοθελής αποχώρηση)·

•  να μην αυτοαπασχολούνται·

•  να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την αίτηση για την επιδότηση. Αν ο ασφαλισμένος επιδοτείται για πρώτη φορά:

θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες. Διαφορετικά θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα –πριν από την απόλυσή του– χρόνια 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών), από τις οποίες 80 ημέρες το λιγότερο το χρόνο.

 

Σε περίπτωση που επιδοτείται για δεύτερη και πλέον φορά:

Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

Για τους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα για δύο συνεχείς χρονικές περιόδους  (σεζόν) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

 

Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση, τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας –εντός της προηγούμενης  από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας  τετραετίας– δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα  (450). Εάν εντός  της τετραετίας  ο άνεργος  έχει επιδοτηθεί  για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας  για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων.

Επίσης, από  1.1.2014  τα ημερήσια  επιδόματα  ανεργίας  στην τετραετία δεν  είναι δυνατόν  να  είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400).

2.5 Απαιτούμενα δικαιολογητικά                                                                                 

•  Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο  από τον άνεργο  και σφραγισμένο

και υπογεγραμμένο  από τον εργοδότη  ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης  Ορισμένου  Χρόνου (Ε7). Για απασχολουμένους σε οικοδομοτεχνικές  εργασίες  η Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης  Ορισμένου Χρόνου πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη.

•      Το έντυο «Βεβαίωση Εργοδότη», το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης  σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου διμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.  Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

•  Οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

•      Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας ΔΟΥ ή, εφόσον δεν έχει εκδοθεί για οποιοδήποτε λόγο, αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

•  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του ασφαλισμένου.

•  Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι ο πρώτος δικαιούχος.

•  Άδεια διαμονής ή εργασίας σε ό,τι αφορά τους ανέργους  πολίτες υπηκόους τρίτων χωρών.

•  Αποδεικτικό διεύθυνσης  κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).

 

2.6  Διάρκεια επιδότησης

Η  διάρκεια  της  επιδότησης  εξαρτάται  από  το  πόσες   ημέρες   εργασίας  έχει  πραγματοποιήσει  ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

Από 01.01.2013 η διάρκεια επιδότησης, έτσι όπως εμφανίζεται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, εξαρτάται πλέον και από τον περιορισμό των 450 (για το 2013) και των 400 (από 01.01. 2014 και εφεξής) ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας για την τετραετία πριν από την έναρξη της επιδότησης.5

Προϋποθέσεις και διάρκεια επιδότησης

Γενική κατηγορία εργαζομένων

Εργαζόμενοι σε τουριστικά ή άλλα εποχιακά επαγγέλματα / Αλιεργάτες

Οικοδόμοι

Διάρκεια επιδότησης

14ΜΗΝΟ

14ΜΗΝΟ

14ΜΗΝΟ

 

Ημέρες εργασίας

Ημέρες εργασίας

Ημέρες εργασίας

 

125-149 (ή 200 στη διετία)

100-149

100-149

5 μήνες

150-179 (ή 250 στη διετία)

150-179

150-179

6 μήνες

180-219 (ή 300 στη διετία)

180-219

180-219

8 μήνες

220-249

220-249

250 και άνω

10 μήνες

 

250 και άνω

 

250 και άνω

210 και συμπλήρωση του

49ου έτους ηλικίας

 

12 μήνες

210 και συμπλήρωση του

49ου έτους ηλικίας

 

210 και άνω

100 και άνω και συμπλήρωση

4.500 ΗΕ συνολικά

 

12 μήνες

125 και άνω και συμπλήρωση

4.500 ΗΕ συνολικά

100 και άνω και συμπλήρωση

4.500 ΗΕ συνολικά

 

 

12 μήνες

 

5  Το επίδομα καταβάλλεται μία φορά το μήνα για 25 ημέρες. Από 12.03.2012 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360 ευρώ. Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

2.7  Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα

Λόγω των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων παρέχεται κάθε χρόνο στους επιδοτούμενους ανέργους

έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Ειδικότερα για τις εορτές  των Χριστουγέννων η οικονομική ενίσχυση είναι ίση με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος  ανεργίας  (25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας), εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται παραπάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται και για τις εορτές  του Πάσχα και είναι ίση με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας (δηλαδή 12,5 επιδόματα ανεργίας), εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται παραπάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης. Επομένως, οι επιδοτούμενοι άνεργοι θα πρέπει να παραμείνουν εγγεγραμμένοι  επιδοτούμενοι άνεργοι μέχρι και την 30ή Απριλίου εκάστου έτους για να λάβουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης.

 

2.8  Αναστολή – διακοπή επιδότησης ανεργίας

Η επιδότηση ανεργίας  αναστέλλεται από τη στιγμή που ο άνεργος  βρει εργασία. Άλλοι λόγοι είναι η περίπτωση ασθένειας,  στράτευσης, αναχώρησης  στο εξωτερικό, λήξης άδειας διαμονής και εργασίας αν ο άνεργος  είναι αλλοδαπός,  ή οποιοσδήποτε άλλος λόγος για τον οποίο παύει να είναι διαθέσιμος για απασχόληση στην αγορά εργασίας.

Αν συντρέχει  κάποιος  από τους  παραπάνω  λόγους,  ο ενδιαφερόμενος εντός  8 ημερών θα  πρέπει να  ενημερώσει  την Υπηρεσία από  την οποία  επιδοτείται, αρχικά  με οποιονδήποτε  τρόπο,  δηλαδή διά τηλεφώνου,  φαξ,  επιστολής,  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  είτε ο  ίδιος  είτε διά αντιπροσώπου. Στη συνέχεια  πρέπει  να  ακολουθήσει  η προσκόμιση  των σχετικών παραστατικών για το λόγο  της αναστολής,  προσκομίζοντας  το  αντίστοιχο  δικαιολογητικό (π.χ.  αναγγελία  πρόσληψης,  βιβλιάριο ασθενείας,  βεβαίωση στρατιωτικής υπηρεσίας, αεροπορικό εισιτήριο κ.λπ.), ώστε να γίνει η αναστολή της επιδότησής του και να πιστωθεί στο λογαριασμό του το ποσό που προκύπτει ως διαφορά επιδότησης από την τελευταία ημέρα πληρωμής  έως  και την ημέρα που προέκυψε  ο λόγος  της αναστολής.  Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που θα προκύψει από την αναστολή της επιδότησης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Η συνέχιση της επιδότησης πραγματοποιείται όταν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία πριν από την πάροδο διετίας από την έκδοση της αρχικής απόφασης επιδότησης και καταβάλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εκτός της αναστολής  επιδότησης  του ανέργου  πραγματοποιείται και διακοπή της όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι: α) συνταξιοδότηση, β) παράλληλη απασχόληση και επιδότηση, γ) θάνατος,  δ) οριστική ανικανότητα για εργασία, ε) μη εμφάνιση του ανέργου  στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ σε δύο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που του έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης. Σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης δεν είναι δυνατόν να επακολουθήσει συνέχισή της. Νέα επιδότηση επακολουθεί μόνο εφόσον μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι προϋποθέσεις επιδότησης.

2.9 Περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων                                     

Με  το  νέο  νομικό  καθεστώς   (άρθρο  92  του  Ν.  4461/2017   για  την  περιστασιακή  εργασία  των

εγγεγραμμένων  ανέργων) διασφαλίζεται η συνέχιση της επιδότησης ανεργίας  –μετά την ολοκλήρωση της σποραδικής  απασχόλησης–  για όσο διάστημα απομένει  έως  την ολοκλήρωση του εγκριθέντος χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας.

Σε ό, τι αφορά τους επιδοτούμενους ανέργους  που κατά τη διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας τους  πραγματοποιήσουν  ορισμένες  ημέρες  εργασίας,  με την έναρξη  της εργασίας  τους  επέρχεται η αναστολή της επιδότησης ανεργίας  και πιστώνεται το αναλογούν  –έως  την έναρξη της εργασίας– επίδομα στο λογαριασμό του επιδοτούμενου. Εν συνεχεία, με την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασης επαναχορηγείται, μετά από αίτηση του ανέργου, το υπόλοιπο της επιδότησης. Κατά συνέπεια, οι τακτικά επιδοτούμενοι άνεργοι δύνανται να διατηρήσουν το δικαίωμα να λάβουν το σύνολο των ημερών της επιδότησης για τις οποίες επιδοτήθηκαν αρχικά. Επιπρόσθετα, αν δεν υπερβούν τα 70 ημερομίσθια ανά έτος, δεν μηδενίζει ο προηγούμενος σωρευμένος  χρόνος  ανεργίας  που είχαν συγκεντρώσει έως και την έναρξη της περιστασιακής εργασίας. Για τους μη επιδοτούμενους ανέργους δίνεται η δυνατότητα να διατηρήσουν τον προηγούμενο σωρευμένο χρόνο ανεργίας και την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου αν η περιστασιακή εργασία δε ξεπερνά τα 70 ημερομίσθια κατά έτος.

3   Πηγές

 

•      Παπαδόγαμβρος, Β. (επιμ.) (2008). Πολιτικές και προγράμματα απασχόλησης. Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ.

 

•      ΟΑΕΔ, Τακτική Ανεργία-  Κωδικοποίηση Νομοθεσίας,  Γενική Διεύθυνση  Εργατικού Δυναμικού, Αθήνα 2016.

 

•  Άρθρο 92 του Ν. 4461/2017,  ΦΕΚ  Α΄ 38/28-03-2017

 

•  Άρθρο 56 του Ν. 4430/2016, ΦΕΚ  Α΄ 205/31-10-2016

 

•  ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/anergoi