Ενημέρωση από το Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου

Από το Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου ανακοινώνονται τα εξής:

 

Όλοι οι Μελισσοκόμοι-κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου υποχρεούνται :

Να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης   το αργότερο μέχρι τις 20/01/2018 στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας όπου και ανήκουν. Εξαιρούνται οι μελισσοκόμοι που έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο από 01-09-2017 έως 31-12-2017.
Επίσης  επισημαίνεται η υποχρέωση εκ μέρους όλων των μελισσοκόμων τήρησης Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής Μελισσών (ΜΗΦΑΕ),το οποίο χορηγείται θεωρημένο από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

 

 

Μελισσοκόμοι που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις Δράσεις :

 3.1 «Αντικατάστασης κυψελών»  και 3.2 «Οικονομικής στήριξης της νομαδικής  μελισσοκομίας» (μετακινήσεις),

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα  20/01/2018.

 

Για τη δράση «Αντικατάσταση κυψελών» δικαιούχοι είναι:

-όσοι έχουν τουλάχιστον 20 μελίσσια

-όσοι έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο

-όσοι έχουν κάνει δήλωση κυψελών διαχείμασης

 

Για τη δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής  μελισσοκομίας» (μετακινήσεις) δικαιούχοι είναι:

-όσοι είναι επαγγελματίες μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης

                                         (περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ)

-όσοι έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο

-όσοι έχουν κάνει δήλωση κυψελών διαχείμασης

-όσοι έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.)

-όσοι έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5000€.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης των 5.000 €, μελισσοκόμοι που υπέβαλλαν δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχτηκαν στο καθεστώς νέων αγροτών για πρώτη φορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση, καθώς και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.

 

για τις δράσεις 3.1 & 3.2 οι μελισσοκόμοι πρέπει συνημμένα με την αίτηση να προσκομίσουν :

1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου   

2. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης κυψελών διαχείμασης

3. Φωτοαντίγραφο του πιο πρόσφατου κατά την υποβολή της αίτησης εκκαθαριστικού σημειώματος 

4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού   &  αστυνομική ταυτότητα

                            

επιπλέον για τη συμμετοχή τους στη δράση 3.2  οι μελισσοκόμοι πρέπει να υποβάλουν :

5. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ως επαγγελματίες αγρότες.

6. Συνταξιούχοι του ΟΓΑ : φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας με τη σφραγίδα θεώρησης του βιβλιαρίου ΟΓΑ  

7. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού – αγροτομελισσοκομικού αυτοκινήτου   

 

 

Τα πρωτότυπα παραστατικά Αγοράς Κυψελών μπορούν να εκδοθούν από 01/08/2017 έως 20/05/2018

(Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης)

Οι μετακινήσεις για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν

από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι 30/06/2018.

 

 

Πληροφορίες  και Υποβολή αιτήσεων στo Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου

(ΒΑΣ.ΔΕΚΑΖΟΥ 5 ΤΡΙΠΟΛΗ  Τ.Κ. 221-31  ΤΗΛ : 2710-243352)

 από Δευτέρα έως Παρασκευή –  9.30π.μ - 13.30μ.μ