Συνεδρίαση για την ΠΕΔ Πελοποννήσου

Στις 24 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, στην Τρίπολη, στο Παλιό Δημαρχείο του Δήμου Τρίπολης (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 43), θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

Α. Οικονομικά θέματα

Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕΔ Πελοποννήσου οικονομικού έτους  2018.

Έγκριση της υπ. αριθμ. 3/2018, απόφασης του  Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, αναφορικά με την εξέταση των πεπραγμένων της ΠΕΔ Πελοποννήσου από 01-01-2018 έως 31-03-2018.

Λήψη απόφασης για την μετάβαση Αιρετών  στη Μόσχα.

 

Β.   Διοικητικά θέματα

Υποβολή οικονομικών στοιχείων της ΠΕΔ Πελοποννήσου στον κόμβο Δια λειτουργικότητάς του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με την αρ. 2816/30.01.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄350).

Απαραίτητες  ενέργειες για την ομαλοποίηση της διαδικασίας συμμόρφωσης στον Κανονισμό Προστασίας Γενικών Δεδομένων.

Έγκριση των συμπληρωμένων πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων της ΠΕΔ  2019-2022, προκειμένου να αποσταλούν στο ΥΠΕΣ.  

 

Γ. Επιτροπές & Συμβούλια 

Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε Επιτροπές και Συμβούλια.