Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου: Αποκατάσταση κάθε ζημίας που έχει προκληθεί

Η Προσωρινή Διαχειριστική Διοικούσα Επιτροπή της Γ΄ Κ.Ο.Π. κατά τη συνεδρίασή της στις 05/04/2018 και σε συνέχεια προηγούμενης απόφασής της που αφορά τον διαχειριστικό έλεγχο των ετών 2009 – 2015, αφού έλαβε υπόψη τις διαπιστώσεις που περιέχονται στις εκθέσεις διαχειριστικού ελέγχου που συντάχθηκαν από την Επιτροπή Οικονομικού – Διαχειριστικού Ελέγχου της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών της, αποφάσισε:

α) να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των συμφερόντων της Γ' Κ.Ο.Π. και για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που έχει προκληθεί σε αυτήν από πράξεις και παραλείψεις των προσώπων που αναφέρονται στα πορίσματα,
β) να υποβάλλει δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής κατά των προσώπων κατά των οποίων θα ασκηθεί κατηγορία, και
γ) να προτρέψει τους συλλόγους μέλη της Γ΄ Κ.Ο.Π. να ενημερώσουν τα μέλη τους στις επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις και να λάβουν αντίστοιχες αποφάσεις προς την κατεύθυνση αποκατάστασης πιθανής ζημίας που έχει προκληθεί σε αυτά βάση των ευρημάτων που αναφέρονται στα πορίσματα της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας που θα κινηθεί σε βάρος των εμπλεκόμενων.

Με εκτίμηση
Η Προσωρινή Διαχειριστική – Διοικούσα Επιτροπή της Γ΄ Κ.Ο.Π.