Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας - Αναπτυξιακής Πελοπόννησος για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος

Σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης θα προχωρήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Πελοπόννησος ΑΕ με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση «δέσμης» στοχευμένων ενεργειών προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το θέμα εισηγήθηκε η αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Ντίνα Νικολάκου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας αλλά και της επίτευξης των κοινωνικών και αναπτυξιακών σκοπών της, θεωρεί τον σχεδιασμό και εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων που στοχεύουν στην ουσιαστική διάκριση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού, άμεσης προτεραιότητα της. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης της τουριστικής δραστηριότητας της Περιφέρειας στο σύνολό της, μέσω δράσεων αναβάθμισης και εμπλουτισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών, ενημέρωσης των δυνητικών επισκεπτών και προσέλκυσης και διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας είναι μερικές από τις  δράσεις που απαιτούνται για την ανάδειξη του τουρισμού ως μοχλού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Βασικός στόχος της στρατηγικής τουριστικής προβολής της Περιφέρειας αποτελεί η τοποθέτηση του προορισμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου» στην παγκόσμια και εγχώρια τουριστική αγορά ως ενός πολυδιάστατου ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού.
Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί ο σχεδιασμός και υλοποίηση «δέσμης» στοχευμένων ενεργειών προβολής και προώθησης του Τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου με φορέα υλοποίησης την «Πελοπόννησος Α.Ε.»
Συγκεκριμένα οι δράσεις αυτές θα είναι:
• Επικοινωνία με αεροπορικές εταιρίες και εταιρίες κρουαζιέρων με απώτερο στόχο την ένταξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα δρομολόγιά τους καθώς και παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων – ιδίως προς τις αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους – προκειμένου να επεκτείνουν την παρουσία τους στην Πελοπόννησο.
• Προώθηση της συνεργασίας και συνεργειών με όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανάπτυξη κοινού δικτύου διαχείρισης και προώθησης τουριστών - επισκεπτών.
• Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ημερίδων σε tour operators και τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού, ώστε να πωλούν/προωθούν ταξιδιωτικά πακέτα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
• Διενέργεια επαφών και δημιουργία διαύλου συνεχούς επικοινωνίας με μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού για τη διοχέτευση, μεταξύ άλλων, μέσω τακτικής αποστολής δελτίων τύπου για ποικίλες πτυχές της τουριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου και μέσω της πραγματοποίησης δημοσιογραφικών ταξιδιών κατόπιν πρόσκλησης.
• Δικτύωση και Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς Τουρισμού.
• Αξιοποίηση, λόγω του ιδιαίτερου προσανατολισμού στον τουριστικό τομέα, των ειδικών δυνατοτήτων των συστημάτων αξιολόγησης τουριστικών προϊόντων, όπως το TripAdvisor.

Η χρηματοδότηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα γίνει από τον Κ.Α.Π. 002013001 ( ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ) του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θα πιστοποιηθεί – εγκριθεί από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης που προβλέπεται και συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία και θα πιστοποιεί από ποσοτική και ποιοτική άποψη, αλλά και από πλευράς τηρήσεως των σχετικών προθεσμιών την εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης , βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως.
Η εκταμίευση των χρημάτων θα γίνει σε δύο  (2) ισόποσες δόσεις, ως εξής:
• Η πρώτη δόση, ήτοι το ποσό των εκατόν πενήντα  χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 23%, θα καταβληθεί με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης από όλα τα μέρη.
• Η δεύτερη δόση, ήτοι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 23%, θα καταβληθεί μετά από έγκριση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία και θα πιστοποιεί την ανταπόκριση της «Πελοπόννησος  Α.Ε. Ο.Τ.Α» στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως.
Η εκταμίευση των ως άνω ποσών που συνεισφέρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα γίνεται προς την Πελοπόννησος Α.Ε., με την έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών με την πιστοποίηση του έργου από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, όπως αυτή προβλέπεται στη παρούσα σύμβαση.

Η Προγραμματική Σύμβαση θα έχει διάρκεια που θα ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης και θα λήγει την 30/09/2013 ημερομηνία κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του αντικειμένου της  Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή.